MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
MedischContact/KNMG
kosten
basistarief
Gratis
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Palliatieve zorg, Anesthesiologie
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
{*} MC.tv - Palliatieve sedatie
Accreditatie Periode: 27-2-2014 t/m 1-1-2019
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Palliatieve zorg' of 'Anesthesiologie'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

De KNMG-richtlijn over palliatieve sedatie is herzien. Op een aantal punten bleek de praktijk weerbarstiger dan gedacht. De nieuwe richtlijn schept onder meer helderheid over wat een symptoom refractair maakt en welk gewicht existentieel lijden daarbij heeft. Ook de vraag hoe het zit met het inschatten van de levensverwachting van de patiënt wordt beantwoord. 

Andere vragen die in de herziening nader worden toegelicht zijn: is een consultatie bij palliatieve sedatie verplicht, moeten artsen aanwezig zijn bij de aanvang van sedatie en wat is de taak van verpleegkundigen bij palliatieve sedatie. En hoe verhoudt palliatieve sedatie zicht eigenlijk tot euthanasie?

Naast verduidelijking van deze punten is op grond van waarnemingen in de praktijk en farmacokinetisch onderzoek het medicatieschema in de richtlijn aangepast. De nascholing bestaat uit twee delen.

Artsen en verpleegkundigen hebben over het algemeen te weinig kennis over palliatieve sedatie en beslissingen rondom het levenseinde. Er is onvoldoende bekendheid met de inhoud van de KNMG richtlijn palliatieve sedatie. Dit project heeft tot doel de kennis van artsen en verpleegkundigen over palliatieve sedatie te verhogen middels een multimediastrategie met webtelevisie, online-nascholing, E-interviews, een online dossier en publicaties in gevestigde vakbladen.

De WebTV uitzending heeft de vorm van een live interactief debat met als hoofddoel zorgverleners bewust te maken van het bestaan van de richtlijn en bekend te maken met de inhoud van de ‘KNMG richtlijn palliatieve sedatie 2009’’ op hoofdlijnen. Presentator Ben Crul, hoofdredacteur van Medisch Contact gaat hiervoor in debat met richtlijnvoorzitter en hoogleraar ethiek in de zorg Marian Verkerk, vice-voorzitter en internist-oncoloog Alexander de Graeff, commissielid Ruben van Coevorden (huisarts, SCEN-arts en consu-lent palliatieve zorg), Frank Oosterveer (verpleegkundige), Bert Keizer (verpleeghuisarts) en anesthesioloog Kris Vissers hoogleraar palliatieve zorg.

De E-learning gaat meer in detail in op de inhoud van de richtlijn. Centraal hierin staat een verfilmde casus in de thuissituatie met een patiënt met een gemetastaseerd bronch-uscarcinoom. De casus brengt de worsteling van de arts zien, gelet op het kunnen onder-scheiden van moeilijk behandelbare symptomen en onbehandelbare symptomen, de druk van de naasten met betrekking tot euthanasie, het zoeken van steun bij palliatieteams en de impact het continu en diep sederen.

Na het volgen van de nascholing bezitten artsen adequate kennis over palliatieve sedatie.

De leerdoelen van de nascholing zijn dat de arts:

 1. de definitie van palliatieve sedatie kan opnoemen.
 2. de verschillende vormen van palliatieve sedatie, de indicaties en bijbehorende randvoorwaarden kan benoemen.
 3. kan aangeven wat een refractair symptoom is en welke symptomen en omstandigheden aanleiding kunnen geven tot het inzetten van palliatieve sedatie.
 4. kan aangeven wat het doel is van palliatieve sedatie en hoe en wanneer en door wie het effect wordt geëvalueerd.
 5. kan benoemen hoe de sedatie wordt toegepast door de middelen, de volgorde, de doseringen en toedieningswegen te benoemen.
 6. de factoren kan benoemen die het effect van palliatieve sedatie kunnen belemmeren.
 7. kan benoemen wanneer en waarom morfine wel of niet kan worden ingezet.
 8. de belangrijkste onderdelen van het besluitvormingsproces kent.
 9. de rol van de arts en de rol van de verpleegkundige kan benoemen en het belang om samenwerkingsafspraken te maken.
 10. het belang kan aangeven van verslaglegging en overdracht en welke aspecten daarbij een rol spelen.
 11. kan benoemen hoe om te gaan met de naasten van de patiënt.
 12. kan aangeven hoe om te gaan met de zorg voor de gesedeerde patiënt.
 13. de verhouding tussen palliatieve sedatie en euthanasie kan benoemen.
 14. de gebieden kan benoemen waar hulpverleners onderling ondersteuning nodig kunnen hebben en waarom dat zo kan zijn.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!